Drivers

Фосфор (Р) постійно надходить у водойми природним шляхом в результаті процесів життєдіяльності ірозкладу решток гідробіонтів, вивітрювання і розчинення гірських порід та мінералів тощо.
Забрудненню поверхневих вод Р сприяє надходження побутових стічних вод, що містять фосфати як компоненти синтетичних миючих засобів, фотореагентів та пом'якшувачів води.
Важливим чинником також є змив фосфорних добрив та пестицидів із сільськогосподарських угідь, стоки тваринницьких ферм і промислових підприємств.
Вклад кожного з цих джерел забруднень Р водних екосистем складає (середні за даними ЄС):
– комунальні стоки – 1,1%;
– мийні засоби – 38,8%;
– сільськогосподарська діяльність (добрива, засоби захисту с/г рослин) – 18,0%;
– ерозія ґрунтів – 4,7%;
– сезонна регенерація з донних мінералізованих органічних відкладів – 12,0%;
– промислова діяльність – 3,1%;
– інші джерела надходження – 5,5%.
Частка кожного джерела забруднення води фосфором може відрізнятись від
середньоєвропейських, виходячи з конкретних природно-кліматичних умов та рівня впливу життєдіяльності людини. В Україні з наукових джерел відомо, що основним джерелом надходження Р у
водойми гирлової області Дніпра і Південного Бугу є поверхневий стік з площі водозбірного басейну річки, життєдіяльність гідробіонтів та внутрішньоводоймні біохімічні і фізико-хімічні
процеси. Основними чинниками, які визначають вміст і режим Р є метрологічні умови регіону (режим вітру, температура) об’єм та режим скидів води, біологічні цикли розвитку водяних
організмів і антропогенні стоки. Ці чинники визначають значну амплітуду коливань вмісту Р в часі та по акваторії водойм: від 0,001 до 20,500 мг Р/дм3.
Крім того, водний стік із загальним Р у зависі, проходячи через гирлову ділянку річок Дніпра та Південного Бугу, зазнає значних змін по мірі його просування до
Чорного моря. Це зумовлено специфічністю внутрішньоводоймних процесів, а саме процесом змішування двох різних водних мас – річкової та морської, що надходять в Дніпро-Бузький лиман з Чорного моря.
Значний вплив на вміст та величину стоку загального Р у зависі здійснюється також внутрішньорічковим розподілом річкового стоку та визначається рівнем розвитку і
життєдіяльності гідробіонтів, що населяють водойму. Розрахунки стоку загального Р у зависі (органічного та мінерального) в створі нижньогоб'єфу що замикає каскад Дніпровських водосховищ Каховської ГЕС, основних рукавів дельти Дніпра (Рвач, Бакай, Конка) та Дніпровсько-бузького лиману в Чорне море за період 1986-1988, 1992, 1993 рр., що стік загального Р у зависі в греблі Каховського водосховища становить 13,3 тис. т./рік; з дельти Дніпра в
Дніпровсько-Бузький лиман – 19,1 тис. т./рік; максимальним стоком Р у зависі характеризувався Бакай – 9,6 тис. т./рік; рукави Рвач та Конка в Дніпровсько-Бузький лиман
постачають відповідно 5,9 та 3,6 тис. т./рік.
Поряд з цим, джерелом постійного поповнення мінеральних сполук Р у воді може бути висока інтенсивність деструкційних процесів в її товщі, що часто перевищує продукцію
фітопланктону; регенерація Р зоопланктоном. Визначено, що за рахунок регенерованого зоопланктоном Р може надходити у водойми від 10 до 20% від його загального
вмісту.
Зокрема відомо, що в Дніпровсько-Бузькому лимані навесні концентрація Р у воді значною мірою залежить від об’єму та режиму попусків води з Каховського
водосховища; влітку – обумовлена інтенсивним розвитком гідробіонтів, осолоненням водойм, установленням стійкої стратифікації шарів води. Восени вміст Р у зависі збільшується через
підвищення первинної продукції, активною циркуляцією водної маси, нагони морської води поверхневого шару Чорного моря.
За даними інших робіт, основними джерелами надходження сполук Р в прибережні води Чорного моря є: річний стік, атмосферні опади, окремі джерела (стічні води підприємств,
дренажні води зрошувальних систем), дифузійні джерела (сільське господарство, руйнування берегів), поверхневі стоки із забудованих територій, донні відклади, надходження сполук Р з
глибинними водами. При цьому встановлено, що найбільший вклад належить саме річковому стоку (до 71%) та глибинним водам (до 25%).

Українська