Відділ інформаційного забезпечення наукових досліджень

Начальник відділу:Гаврилова Тетяна Олександрівна
Тел. +38 (0482) 63-73-34
E-mail: accem@te.net.ua

Завідувач сектором розробок інформаційних систем: Iвченко Є.О.
Тел. +38 (0482) 63-73-34
E-mail:

Завідувач сектором розробок баз даних моніторингу Причорноморських країн: М'яснікова О.В.
Тел. +38 (0482)63-73-34
E-mail:

Фотогалерея відділу

Відділ створено для забезпечення виконання науково-виробничих завдань УкрНЦЕМ у галузі інформаційних систем та банків даних показників стану якості природних ресурсів Чорного та Азовського морів

Основні напрямки діяльності відділу:

- Розробка методології єдиного інформаційного простору і формування інформаційної стратегії розвитку Центру;

- Розробка прикладного і системного математичного забезпечення щодо створення, ведення банків даних та програмних продуктів з питань, що стосуються характеристики і оцінки стану, охорони, використання природних ресурсів басейну Чорного і Азовського морів, оцінки впливу природних і антропогенних факторів на навколишнє середовище і їх впровадження у роботу відділів Центру;

- Організація централізованого накопичення і обробки даних про стан морського середовища та прибережної смуги морів, які отримує Центр в результаті власних моніторингових спостережень, даних, що надходять у порядку національного і міжнародного обміну та даних, отриманих в результаті госпрозрахункової діяльності;

- Розробка, забезпечення, впровадження у дію нових системних і прикладних програмних продуктів і ГІС технологій, що дозволяють на сучасному рівні виконувати задачі, поставлені перед відділом.

- Розробка WEB-сайту УкрНЦЕМ, інформаційне наповнення

- Створення інтерактивного картографічного сервісу екологічної інформації басейну Чорного моря на сайті УкрНЦЕМ;

- Адміністрування, забезпечення роботоспроможності локальної обчислювальної мережі та сайту (www.sea.gov.ua) УкрНЦЕМ.

- Здійснення обробки, систематизації та збереження інформаційних матеріалів які надходять до науково – технічної бібліотеки УкрНЦЕМ.

Відділ входить до складу Активного центру з моніторингу й оцінці забруднення Чорного моря Міжнародної програми BSEP.

У складі відділу функціонують:

- Сектор розробок інформаційних систем.
Завідувач сектором – Iвченко Є.О. (Тел. +38 (0482) 63-73-34, e-mail: );

- Сектор розробок баз даних моніторингу Причорноморських країн.
Завідувач сектором – М'яснікова О.В. (Тел. +38 (0482) 63-73-34, e-mail: );

Основні науково-дослідні роботи відділу

Проект: «Створення інформаційних систем та банків даних показників стану якості природних ресурсів Чорного та Азовського морів»

- Розроблена концепція і методологія єдиного інформаційного простору УкрНЦЕМ на базі ліцензійного апаратного та програмного забезпечення, створена і функціонує локальна комп’ютерна мережа Центру, розроблений сай УкрНЦЕМ (www.sea.gov.ua);

- Розроблена і функціонує база даних УкрНЦЕМ “Sea base” на платформі СУБД SQL Server в якій накопичена інформація про стан Чорного і Азовського морів майже за 100 років. Структура БД представлена 22 таблицями з загальною кількістю параметрів – 279, які характеризують екологічний стан морських акваторій Чорного і Азовського морів. База даних використовується для оцінки впливу природних і антропогенних факторів на навколишнє середовище. Постійно провадяться роботи щодо збору, формуванню, контролю та завантаження даних до БД, отриманих в результаті виконання Державної програми екологічного моніторингу Чорного і Азовського морів, Програми спостережень на берегових реперних станціях Одеського узбережжя, Міжнародної Чорноморської програми BSERP, а також даними інших організацій в рамках Договорів про творче співробітництво та виконання НДР.

- Розроблена і функціонує на основі технології ArcSDE картографічна база даних в яку завантажені навігаційні карти окремих районів Чорного моря, топографічні карти України в масштабі 1: 500000.

- В рамках впровадження ГІС – технологій і служби IMS розроблен програмний інтерфейс для завантаження і систематизації інформації, підготовлені стилі відображення інформації о тематичних шарах Atlas’у, підключено тематичний опис шарів NWBS до служби IMS для інтерактивних проектів «Електронний атлас природно-ресурсного потенціалу прибережної смуги північно-західної частини Чорного моря»(ATLAS) і « Морська інформаційна системи аварійних розливів нафти»(MAOSIS). Картографічні проекти фахівців подальше будуть опубліковані на сайті УкрНЦЕМ з використанням технологій ArcIMS.

- Ідеологія єдиної геоінформаційної системи УкрНЦЕМ передбачає розробку робочих міст за науковими напрямками на базі ліцензійного програмного забезпечення Arc-View 3.2. Розроблено робоче місто «Первинна обробка даних експедиційного рейсу», крім цієї роботи були розроблені проекти «Вертикальний аналіз», «Гідрологічне районування шельфових зон з застосуванням консервативних маркерів».

- В 2004 році в рамках роботи «Моделі взаємодії нафти з морською водою та міграції нафтових плям у водних басейнах» для регіону північно – західної частини Чорного моря здійснена адаптація математичного забезпечення Hazardous Materials Response Division (HAZMAT) of the Office of Response & Restoration (OR&R) of the National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), яка була надана УкрНЦЕМ для користування. Розроблені “Методика прогнозного моделювання траєкторії переміщення нафтової плями в водному басейні з використанням програми GNOME” і “Методика розрахунку течій в північно – західній частині Чорного моря (ПЗЧМ)”. Для моделювання сценаріїв аварійних розливів нафти була використана геоіформаційна система, як для підготовки вхідних даних для програми GNOME, так і для обробки та інтеграції результатів роботи GNOME з наступною видачею прогнозу розвитку ситуації. В 2005 році почата розробка банку сценаріїв надзвичайних ситуацій при розливах нафти з урахуванням транспортних потоків та гідрометеорологічних факторів».

Роботи відділу в рамках міжнародних проектів

1. Грант Європейського Співтовариства № 2007/140-659 «Просторове планування в прибережних смугах» (PlanCoast)(18.07.07–18.06.09 рр.) Українське узбережжя Чорного моря перебуває під зростаючим тиском через збільшення вимог використання та виникаючих, у зв'язку з цим, конфліктів. Проект PlanCoast підсилить життєздатний розвиток прибережних зон Чорного моря, як морської частини так і узбережжя, підсилюючи інструменти просторового планування в рамках інтегрованого управління прибережними смугами і морськими акваторіями. PlanCoast сприяє реалізації Рекомендацій з інтегрованого управління в прибережних смугах Євросоюзу (ЄC 2002), Зеленої Книги ЄС з Морської Політики (червень 2006), а також стратегії інтегрованого управління в прибережних смугах Чорноморської Комісії, що звернена до всіх країн-учасниць. Стратегічний підхід у питаннях, пов’язаних з узбережжям буде сприяти розробці і втіленню довгострокових просторових планів по землекористуванню і морському використанню.

2. Грант Європейського Співтовариства № 022868 «Чорноморська наукова мережа» (01.12.05 – 30.12.08 рр.)(Black Sea SCENE) Основне завданням проекту є створення єдиної наукової мережі, організація доступу, обміну і використанню даних і інформації Чорноморського регіону. В рамках цієї програми на УкрНЦЕМ покладені функції щодо побудови мережі для України і її обслуговування.

3. Грант Європейського Співтовариства № 226592 «Удосконалення чорноморської наукової мережі» (01.01.09 – 01.01.12 рр.)(Black Sea SCENE) Основне завданням проекту є удосконалення єдиної наукової мережі, організація доступу, обміну і використанню даних і інформації Чорноморського регіону. В рамках цієї програми на УкрНЦЕМ покладені функції щодо организації інтерактивного сервісу і його обслуговування.

4. Грант Європейського Співтовариства (Співтовариство в області охорони Чорного моря Грузія, Молдова, Росія, Україна) – 2008-2009 рр.
Пілот – проект: Створення ГІС–карт Каркінітської затоки.(04-09.2008р.) Створення ГІС-бази даних, як основу для створення морської охоронної зони («Мале філофорне поле») та прилеглих морських і прибережних зон. Для організації й подання інформації щодо морської охоронюваної території, були зроблені точні цифрові карти місцевості, що містять різні тематичні шари, з можливістю їхнього компонування для додаткового аналізу, а також з метою моделювання (наприклад, будь-яких потенційних ефектів підвищення рівня моря через глобальне потепління).

5. Грант «Создание Региональной Базы Данных по Загрязнению (RDB-P)»
20 мая 2011 года заключен Контракт между Постоянным секретариатом Комиссии по защите Черного моря от загрязнения и Украинским Научным Центомр Экологии Моря. Контракт выполняется в рамках проектного документа Baltic2Black. Цель Контракта: «Создание Региональной Базы Данных по Загрязнению (RDB-P)», которая является одним из компонентов Информационной системы Черного моря. Она содержит данные по загрязняющим веществам в воде, отложениям и биоте, собранным в странах в процессе выполнения BSIMAP и ежегодно предоставляемая в виде отчета в BSC