Лабораторія хіміко-аналітичних досліджень(ЛХАД)

Зав. лабораторією: Зарубін Ю.В.
Тел.: +38-(0482)-63-73-45
E-mail:

Лабораторія хіміко-аналітичних досліджень є структурним підрозділом Відділу аналітичних досліджень та організації моніторингу (ВАДОМ).

Основні напрямки діяльності 1. Аналіз забруднюючих речовин

Нафтові вуглеводні (сума) методом ІЧС, вимірювальні прилади - спектрофотометри UR-20, SPEKORD M80 (Карл-Цейс-Йена, НДР), методом ФС на спектрофлуоріметрах “Turner-430”, “SPF-500” (США).

Індивідуальні вуглеводні нафтового походження (аліфатичні, ароматичні і поліциклічні) методом хромато-мас-спектрометрії, вимірювальний прилад - GC/MS MD-800 із хроматографом GC-8060, з капілярною колонкою і бібліотекою спектрів, що нараховує більш 60 тис. речовин (фірма “Fisons Instruments”, Франція).

Хлорорганічні пестициди, ХОП (ДДТ, ДДД, ДДЕ, ізомери ГХЦГ, альдрин, діельдрин, кельтан, ендрин, гексахлорбензол і ін.) і поліхлоровані біфеніли, ПХБ (Ar-1254 і Ar-1260), вимірювальний прилад - газовий хроматограф “MEGA2 8560” з капілярною колонкою і детектором електронного захоплення (фірма “Fisons Instruments”, Франція).

Токсичні метали (Cd, Pb, Zn, Cu, Ni, Cr, Fe, Al, Hg, As, V, Mn, Mo і ін.) методом полум'яної чи не полум’яної атомно-абсорбційної спектрофотометрії, вимірювальні прилади - атомно-абсорбційні спектрофотометри “АА-220” і “АА-800” із приставкою “VGA-77” для визначення ртуті методом холодної пари (фірма “Varian”, США).

Синтетичні поверхнево-активні речовини, СПАР (детергенти) методом спектрофотометрії, вимірювальний прилад - фотоелектроколоріметр “КФК-3” (Росія) або методом атомно-абсорбційній спектрофотометрії.

Загальний органічний вуглець, Сорг. методом газової хроматографії, вимірювальний прилад - хроматограф "Цвет - 110" з набивними колонками і детектором-катарометром (Росія).

Феноли (сума одноатомних фенолів) спектрофотометричним методом, вимірювальний прилад - спектрофототометр “Varian” (США).

2. Стандартна гідрохімія

Катіони й аніони (натрій, амоній, хлориди, сульфати, фториди) методом іонної рідинної хроматографії, вимірювальний прилад - рідинні хроматографи серії “Цвет-3006” (Росія).

Біогенні елементи (нітрити, нітрати, фосфати, поліфосфати, органічний азот і фосфор, загальний азот і фосфор, кремній, амонійний азот) спектрофотометричним методом, вимірювальні прилади - спектрофотометри “UV-160A”- (Shimadzu, Японія), “UV-VIS Cury 1E” (Varian, США), фотоелектроколориметри “КФК-3” (Росія)

рН - стандартним методом, вимірювальний прилад - Іономір “І-130” (Росія).

Солоність - електрометричним методом (тільки для морських вод з постійним сольовим складом) на солемірі “ГМ-65” (Росія).

Розчинений кисень, БПК, ХПК, лужність, хлорність, загальна мінералізація - стандартними гідрохімічними методами з використанням каліброваних бюреток, мірних колб, склянок, ваг і т.п.

Зважена у воді речовина – методом ультрафільтрації через ядерні фільтри 0.45 мкм.